OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (tieto “VOP”) sú medzi eKomi subjektom ako je uvedené v objednávkovom formulári (“eKomi”) a spoločnosťou, ako je uvedené v objednávkovom formulári (“Spoločnosť”).

eKomi vyvíja a prevádzkuje profesionálne riešenia spätnej väzby. Implementáciou tohto systému, môže Spoločnosť získať skutočnú zákaznícku spätnú väzbu od koncových používateľov o svojich produktoch a službách (kolektívne ”eKomi zákaznícky systém spätnej väzby”).

Podpisom objednávkového formulára, Spoločnosť súhlasí s týmito VOP. Nasledujúce časti upravujú podmienky, za ktorých je sprístupnený eKomi zákaznícky systém spätnej väzby Spoločnosti.

1. Vymedzenie pojmov

1.1. “Certifikačná stránka” Je špecifická webová stránka, ktorá zobrazuje prijaté hodnotenia & recenzie, pečať kvality a kontaktné údaje spoločnosti.

1.2. “Backend zákazníka” je pod podmienkou prihlásenia chránená oblasť zákazníkov, kde môže Spoločnosť zobraziť hodnotenia & recenzie, zahájiť dialóg s koncovým používateľom, zanechať komentár v rámci prijatých recenzií, zmeniť nastavenia účtu, nastavenie šablóny e-mailu a stiahnutie skriptu pre integráciu Widgetu a pečate kvality.

1.3. “eKomi zákaznícky systém spätnej väzby” je patentovaná technológia spoločnosti eKomi, softvér, nástroje, súbory, know-how a procesy.

1.4. “Objednávkový formulár” Je transakčná zmluva uzatvorená podľa týchto VOP medzi eKomi a Spoločnosťou.

1.5. “Pravidlá pre recenzie” sú eKomi Pravidlá pre recenzie s cieľom zabezpečiť, aby hodnotenia a recenzie neporušovali platné zákony a boli k dispozícii na webových stránkach spoločnosti eKomi.

1.6. “Hodnotenia & Recenzie“ sú texty a hviezdičkové hodnotenia na základe recenzií & hodnotení založených na predaji napísané koncovými užívateľmi, zhromažďované a zverejnené prostredníctvom eKomi systému zákazníckej spätnej väzby.

1.7. ”Pečať kvality” je eKomi Pečať udelená spoločnosti na základe priemerného hodnotenia a prijatých recenzií. Pečať môže byť udelená buď ako zlatý status pre priemerné hodnotenia od 4,8 a viac, strieborný status pre priemerné hodnotenia medzi 4,4 a 4,7, bronzový status pre priemerné hodnotenia medzi 4,0 a 4,3 alebo štandardnú pečať pre priemerné hodnotenia pod 4,0 a s menej ako 50 hodnoteniami & recenziami (“Kritéria pre pridelenie Widgetu a Pečate”) je k dispozícii v zákazníckom backende eKomi.

1.8. “Koncový užívateľ” Je ten, kto zanecháva hodnotenia a recenzie.

1.9. “Widget” je kombinácia pečate a vybraných náhodne zobrazených hodnotení a recenzií, k dispozícii v eKomi zákazníckom Backende v rôznych prevedeniach.

2. Zahájenie zmluvného vzťahu

2.1. VOP platí len pre právnické osoby, obchodne aktívne osoby s neobmedzenou možnosťou na vykonávanie právnych transakcií, samostatne zárobkovo činné osoby alebo spoločnosti alebo akékoľvek iné právnické osoby.

2.2. Spoločnosť požiada o použitie eKomi zákazníckeho systému spätnej väzby odoslaním objednávkového formulára. Podpísaním poskytnutého objednávkového formulára, Spoločnosť vyhlasuje, že predmetná činnosť má komerčný alebo nezávislý odborný charakter. Požadované údaje počas vyplňovania žiadosti (povinné polia), musia byť pravdivé. Žiadosť môže byť zaslaná poštou do amerického sídla “eKomi Inc., 9107 Wilshire Blvd. | Suite 450, Beverly Hills, CA 90210” alebo prostredníctvom e-mailu na “registration@ekomi-us.com”. Vyjadrením súhlasu s VOP a odoslaním riadne podpísaného formulára poštou alebo e-mailom, vzniká medzi spoločnosťou a eKomi právne záväzná zmluva. Dátum podpisu Spoločnosti určuje začiatok zmluvy.

3. Služby poskytované firmou eKomi

3.1. eKomi rozlišuje medzi rôznymi štandardnými balíkmi služieb s rôznymi úrovňami služieb, ktoré sú dané k dispozícií Spoločnosti od eKomi počas trvania VOP.

3.2. eKomi si vyhradzuje právo zmeniť, doplniť alebo ukončiť rozsah štandardných služieb balíka. V prípade takejto zmeny zostáva rozsah služieb platný podľa dohody v čase začatia zmluvy, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

3.3. Všetky k eKomi odoslané zákaznícke recenzie sú kontrolované eKomi tímom spätnej väzby s ohľadom na súlad s eKomi pravidlami recenzií a sú zahrnuté do certifikačnej stránky spoločnosti.

4. Prístup, licencia, vlastnícke práva

4.1. Prístupové práva. Po začatí zmluvy a počas lehoty uvedenej v objednávkovom formulári, eKomi poskytuje spoločnosti prístup k Backendu zákazníka a do eKomi zákazníckeho systému spätnej väzby. eKomi zákaznícky systém spätnej väzby umožňuje zbierať, spravovať a zobrazovať hodnotenia & recenzie koncových používateľov spoločnosti. Tieto prístupové práva strácajú platnosť s dátumom účinnosti bežného alebo mimoriadneho ukončenia zmluvy spoločnosťou eKomi.

4.2. Licencia spoločnosti. S výhradou ustanovení VOP a pre termín definovaný v objednávkovom formulári, Spoločnosť udeľuje eKomi limitovanú, neexkluzívnu, neprevoditeľnú, nesublicencovateľnú, bezplatnú celosvetovú licenciu na používanie, kopírovanie, verejné zobrazovanie, vytváranie odvodených prác alebo zmenu názvu a loga spoločnosti výlučne na účely poskytovania služieb podľa VOP a na referenčné účely.

4.3. Licencia eKomi: S výhradou ustanovení VOP a pre termín definovaný v objednávkovom formulári, eKomi udeľuje Spoločnosti limitovanú, neexkluzívnu, neprevoditeľnú, nesublicencovateľnú licenciu na používanie eKomi Wigdetu a pečate kvality v súlade s VOP, ktoré sa udeľujú v súlade s kritériami udeľovania widgetu a pečate. Widget, ako aj pečať je súčasťou eKomi zákazníckeho systému spätnej väzby. V prípade mimoriadneho ukončenia zmluvy zo strany eKomi, licencia eKomi zaniká dňom nadobudnutia účinnosti tohto ukončenia.

4.4. Vlastnícke práva. eKomi vlastní a vyhradzuje si všetky práva, tituly a záujmy v oblasti eKomi zákazníckeho systému spätnej väzby. S výnimkou licencie udelenej od eKomi pre Spoločnosť podľa bodu 4.3, nič v týchto VOP sa nebude vykladať tak, aby sa prenášali Spoločnosti akékoľvek práva, tituly, záujmy alebo majetok spoločnosti eKomi. Okrem toho, má eKomi výhradné právo používať hodnotenia & recenzie a je oprávnená publikovať hodnotenia & recenzie vo vyhľadávačoch a sociálnych médiách.

Spoločnosti je udelené odvolateľné povolenie od eKomi aby využívali eKomi pečať kvality, hodnotenia & recenzie zhromaždené v priebehu trvania zmluvy na reklamné účely za nasledovných podmienok:

• Zobrazenie hodnotenia musí zodpovedať aktuálnemu stavu hodnotenia firmy alebo korporátnej divízie ako je uložené v eKomi zákazníckom systéme spätnej väzby s príslušným dátumom a jasne uvedeným označením podniku alebo podnikovej divízie. • Formulácia recenzií sa nesmie meniť a Spoločnosť sa musí zdržať akýchkoľvek úkonov použitia recenzie spôsobom, ktorý by mohol spôsobiť falošný dojem o jej aktuálnom stave hodnotenia a/alebo mohol spotrebiteľov uviesť do omylu. • eKomi pečať kvality môže byť použitá na reklamné účely po udelení písomného súhlasu od eKomi. Pečať kvality musí byť sprevádzaná indikátorom dátumu napr. 10/09/14 a Spoločnosť sa musí zdržať akýchkoľvek úkonov použitia pečate kvality spôsobom, ktorý by mohol spôsobiť falošný dojem o jej aktuálnom stave hodnotenia a/alebo mohol spotrebiteľov uviesť do omylu.

5. Povinnosti spoločnosti

5.1. Ak sa zmenia kontaktné a obchodné údaje poskytnuté Spoločnosťou počas procesu registrácie, je Spoločnosť povinná okamžite oznámiť spoločnosti eKomi tieto zmeny a to písomne.

5.2. Spoločnosti nie je dovolené používať eKomi zákaznícky systém spätnej väzby, vrátane Widgetu a pečate kvality zavádzajúcim spôsobom; výňatok hodnotenia a zobrazované hodnotenie sa musia zhodovať s aktuálnym stavom hodnotenia od eKomi. Spoločnosť nemôže vypracovať samotné recenzie a ani zapojiť tretie strany, aby vypracovali recenzie v jej mene. Spoločnosť nesmie podniknúť žiadne opatrenia zamerané na zabránenie neutrálnym alebo negatívnym dojmom smerujúcim do eKomi zákazníckeho systému spätnej väzby. Spoločnosť má navyše povinnosť nezmeniť ani nesfalšovať zákaznícke recenzie, ktoré sú výsledkom získania akýmkoľvek spôsobom. Spoločnosť je povinná umožniť posúdenie spätnej väzby založenej na predaji pre všetkých koncových užívateľov alebo jasne definovanej skupine koncových užívateľov. Ak je iba vymedzená skupina koncových užívateľov pozvaná k zanechaniu hodnotení a recenzií, tak tieto výberové kritériá musia byť jasne popísané na certifikačnej stránke.

5.3. Spoločnosť sa zdrží akýchkoľvek činností ktorých cieľom by bolo dosiahnuť aby bol eKomi zákaznícky systém spätnej väzby nepoužiteľný, manipulovať ho alebo brániť jeho použitiu.

5.4. Spoločnosť musí bezodkladne oznámiť akékoľvek prevádzkové poruchy eKomi zákazníckeho systému spätnej väzby. Ak by došlo k poruche prevádzky eKomi zákazníckeho systému spätnej väzby v rámci oblasti zodpovednosti spoločnosti a vyžaduje si re-implementáciu eKomi zákazníckeho systému spätnej väzby, bude účtovaný re-implementačný poplatok za opätovné zavedenie podľa sadzobníku poplatkov.

5.5. Spoločnosť je povinná chrániť prístupové údaje eKomi (užívateľské meno, heslo k účtu a heslo rozhrania) proti neoprávnenému použitiu tretími stranami a zachovávať dôvernosť takýchto údajov. Spoločnosť musí ihneď písomne oznámiť eKomi, ak má dôvod na podozrenie, že došlo k zneužitiu.

5.6. Spoločnosť nesmie sprístupňovať na stiahnutie, ponúkať alebo šíriť obsah, ktorý porušuje medzinárodné, federálne, štátne a miestne zákony na webových stránkach na ktorých je eKomi zákaznícky systém spätnej väzby integrovaný. To platí najmä pre diskriminačný, rasistický, urážlivý alebo pornografický obsah alebo obsah, ktorý podporuje násilie.

5.7. Spoločnosť je zodpovedná za zabezpečenie súladu a dodržiavania platných zákonov na ochranu osobných údajov. Navyše je samotná spoločnosť zodpovedná

i. za spôsob akým sa koncovým užívateľom pristupuje a sú informovaný o možnosti zanechania Hodnotení & Recenzií; ii. Pre posúdenie právnej prípustnosti reklamy (vrátene jej spôsobu) produktov a/alebo služieb Spoločnosti, najmä v rámci zákonov hospodárskej súťaže a reklamy; a iii. pre posúdenie požiadaviek v rámci konkurencie, ochrany dát a ostatných relevantných zákonov a tiež na získanie požadovaného súhlasu od koncového užívateľa..

EKOMI NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY VZNIKNUTÉ Z PORUŠENIA POVINNOSTÍ UVEDENÝCH VYŠSIE.

5.8. V zásade eKomi neodstraňuje ani nemení hodnotenia & recenzie koncového používateľa pokiaľ:

i. text recenzie porušuje pravidlá recenzií, v takom prípade bude príslušný text cenzurovaný a hviezdičkové hodnotenie zostane viditeľné, ii. nie je eKomi nútená vymazať alebo zmeniť a doplniť hodnotenia & recenzie v dôsledku súdneho príkazu alebo príkazu príslušného orgánu, iii. sa nebude riešiť zneužitie eKomi zákazníckeho systému spätnej väzby, alebo iv. za okolností, ktoré odôvodnene vyžadujú, aby eKomi zasiahla do svojho zákazníckeho systému spätnej väzby.

Ak bolo zistené podvodné konanie, je eKomi oprávnená okamžite odstrániť príslušné hodnotenia & recenzie

6. Dôsledky nesprávneho použitia

6.1. Ak sa eKomi dôvodne domnieva, že spoločnosť porušila povinnosti uvedené v oddieloch 4 a 5, je eKomi oprávnená okamžite zablokovať prístup, a to buď úplne alebo čiastočne, do zákazníckeho systému spätnej väzby, a tým technicky zabrániť zobrazeniu certifikačnej stránky na webových stránkach spoločnosti a vypovedať zmluvu bez predchádzajúceho upozornenia, ako je stanovené v oddiele 8.2. Toto nebude mať vplyv na právo spoločnosti eKomi požadovať náhradu škody alebo iné práva, ktoré by mohla mať v čase začatia zmluvy.

6.2. Spoločnosť je zodpovedná za akékoľvek priame škody spôsobené eKomi a jej pridruženým spoločnostiam, ktoré možno pripísať akémukoľvek porušeniu opísanému v oddieloch 4 a 5, ako aj akémukoľvek inému nesprávnemu používaniu eKomi zákazníckemu systému spätnej väzby.

7. Dôverné informácie

7.1.Každá zmluvná strana zachováva dôverné informácie prísne dôverné a bez predchádzajúceho písomného súhlasu zverejňujúcej strany nezverejňuje dôverné informácie druhej strany okrem prípadov uvedených v tomto dokumente. “Dôverné informácia” znamená

i. všetok softvér, technológie, know-how a dokumentáciu vzťahujúcu sa k sprístupneniu alebo použitiu eKomi zákazníckeho systému spätnej väzby alebo ii. akékoľvek iné informácie, ktoré strana poskytujúca informácie poskytla prijímajúcej strane, ktoré sú označené ako dôverné alebo by sa za zvyčajných okolností, za akých sa jej predkladajú považovali za dôverné. Dôverné informácie nezahŕňajú informácie, i. ktoré už boli prijímajúcej strane známe pred sprístupnením alebo používaním eKomi zákazníckeho systému spätnej väzby; ii. ktoré sa stali verejnými bez zavinenia prijímajúcej strany; iii. ktoré boli nezávisle vytvorené prijímajúcou stranou; iv. ktoré boli v súlade so zákonom dané prijímajúcej strane treťou stranou; alebo v. ktoré sú zákonom vyžadované, aby ich zverejnila prijímajúca strana, za predpokladu, že prijímajúca strana poskytne odovzdávajúcej strane písomné oznámenie o takejto požiadavke pred zverejnením a teda strana, ktorá zverejnila takéto informácie, môže požiadať o ochranný príkaz alebo iné vhodné oslobodenie.

7.2. Každá strana súhlasí s tým, že prijme primerané opatrenia na ochranu dôvernosti takýchto dôverných informácií; takéto bezpečnostné opatrenia musia byť minimálne také reštriktívne ako preventívne opatrenia potrebné na ochranu vlastných dôverných informácií. Každá strana súhlasí s tým, že sprístupní dôverné informácie iba zamestnancom, ktorí potrebujú mať vedomosť o dôverných informáciách a ktorí uzatvorili písomnú dohodu o mlčanlivosti a to obsahovo podobnú ustanoveniam tohto dohovoru, pred akýmkoľvek zverejnením dôverných informácií.

7.3. Osobné údaje, ktoré sa prenášajú na eKomi, budú použité výhradne na základe vykonaného zmluvného vzťahu a súvisiacich účelov, ako napríklad predchádzanie podvodom, archivácií, šifrovaniu a využívaniu údajov. Tieto údaje nebudú zdieľané s nepridruženými tretími stranami. eKomi prehlasuje a zaručuje, že zhromažďovanie, prístup, používanie, archivácia, zneškodňovanie a zverejňovanie osobných informácií spĺňa a bude spĺňať všetky platné zákony spojených štátov o ochrane osobných údajov.

8. Trvanie a ukončenie zmluvného vzťahu

8.1. Zmluva je uzatvorená ako náhle Spoločnosť podpísala a zaslala objednávkový formulár spoločnosti eKomi a súhlasila s VOP. Dátum podpisu Spoločnosti na objednávkovom formulári určuje začiatok zmluvného vzťahu. Obdobie zmluvy a záväzok platiť začínajú dokončením technickej implementácie (umožňujúc koncovým užívateľom Spoločnosti zanechať hodnotenia & recenzie), alebo, najneskôr do štyroch týždňov od začiatku platnosti zmluvy za služby podľa objednania Spoločnosti. Spoločnosť je povinná umožniť eKomi rýchlu a efektívnu implementáciu objednaných služieb a je povinná uviesť kontaktnú osobu, dátumy a predložiť ďalšie informácie potrebné pre technickú implementáciu. Ak implementácia nie je možná do štyroch týždňov od začiatku zmluvného vzťahu, bez zavinenia eKomi, potom povinnosť platiť začne štyri týždne po začatí zmluvného vzťahu. Ak chce Spoločnosť začať s implementáciou v deň odlišný ako je uvedený v zmluve, musí to byť písomne uvedené v objednávkovom formulári. V takomto prípade, záväzok platiť začína dokončením technickej implementácie (umožňujúc koncovým užívateľom Spoločnosti zanechať hodnotenia & recenzie) a najneskôr štyri týždne po stanovenom dátume začiatku implementačného obdobia.

8.2. Minimálny doba trvania zmluvného vzťahu pre platené služby eKomi je 12 mesiacov. Zmluva môže byť ukončená výpoveďou najmenej 30 dní pred koncom zmluvného obdobia. Ak zmluva nie je ukončená v tejto lehote, zmluvná lehota sa automaticky predlžuje vždy o 12 mesiacov. Oznámenia o ukončení musia byť zaslané poštou do amerického sídla “eKomi Inc., 9107 Wilshire Blvd. | Suite 450, Beverly Hills, CA 90210” alebo prostredníctvom emailu na “cancellation@ekomi-us.com”. Právo na mimoriadne ukončenie zmluvy bez upozornenia z dôvodov zostáva nezmenené. Najmä, nie však výhradne, príčina mimoriadneho ukončenia zo strany spoločnosti eKomi existuje, ak spoločnosť porušuje svoje povinnosti uvedené v oddieloch 4 a 5, alebo je v omeškaní so zaplatením najmenej dvoch splátok mesačného poplatku. V prípade mimoriadneho ukončenia zo strany eKomi bude akýkoľvek nedoplatok fakturovanej sumy až do konca zmluvného obdobia okamžite splatný v plnej výške.

9. Ceny, fakturačné a platobné podmienky

9.1. So začiatkom zúčtovacieho zmluvného roka spoločnosť zaplatí poplatky za používanie podľa písomne dohodnutého rozsahu objednanej služby od eKomi podľa dohody medzi spoločnosťou a eKomi. Platba poplatkov sa má uhradiť v dohodnutej lehote uvedenej na faktúre. Všetky softvérové modifikácie, opätovné implementácie alebo akékoľvek úpravy implementácie služieb eKomi, ktoré nie sú pochybením zo strany eKomi, musí Spoločnosť zaplatiť v súlade so sadzobníkom poplatkov. Keď dôjde k prekročeniu dohodnutého objemu transakcií, Spoločnosť zaplatí poplatok na základe objemu podľa písomne dohodnutého rozsahu objednanej služby od eKomi podľa dohody medzi spoločnosťou a eKomi, ktorá bude zúčtovaná v nasledujúcom mesiaci so samostatnou faktúrou. Platí to aj pre spoločnosti, ktoré súhlasili s ročnou zálohovou platbou. Výška mesačného poplatku za používanie a poplatku za objem transakcie bude závisieť len od dohodnutých mesačných poplatkov za objednávku, ktoré boli predtým podľa písomne dohodnutého rozsahu dohodnuté v objednanej službe od eKomi podľa dohody medzi spoločnosťou a eKomi.

9.2. Po začatí zmluvy Spoločnosť neodvolateľne oprávňuje eKomi vyberať splatné platby z bankového účtu označeného príkazom na inkaso, ak nie je dohodnuté inak (napríklad kreditná karta). Ak eKomi nevie vybrať dlžnú čiastku v dôsledku nedostatku finančných prostriedkov, je oprávnená účtovať si poplatok v súlade so sadzobníkom poplatkov na pokrytie nákladov spracovania a bankových poplatkov. V prípade oneskorenia platby je spoločnosť eKomi oprávnená účtovať poplatky v súlade so sadzobníkom poplatkov.

9.3. Za účelom zníženia vlastného kreditného rizika si eKomi ponecháva právo na obmedzenie možností výberu platby.

9.4. Faktúra poplatku za nastavenie bude zúčtovaná pri prijatí podľa platobných podmienok uvedených na faktúre. To isté platí pre mesačný poplatok za používanie, pokiaľ sa písomne nedohodne inak. Len moment, kedy bola prijatá platba, je dôležitý. V prípade dohodnutej ročnej platby, ako je opísané v časti 9.1., bude ročná faktúra zúčtovaná po prijatí podľa platobných podmienok uvedených na faktúre. To isté platí pre poplatok založený na objeme, ako aj akékoľvek nárokované poplatky počas zmluvného vzťahu, ako je to popísané v časti 9.1.

9.5. eKomi si výslovne si vyhradzuje právo z dôvodu neplatenia zo strany Spoločnosti ukončiť profil hodnotenia spoločnosti a prerušiť služby.

9.6. Právo Spoločnosti využívať služby eKomi už nebude dostupné s okamžitým účinkom v prípade mimoriadneho zrušenia zo strany eKomi.

10. Záruka, zodpovednosť a odškodnenie

10.1. Záruka. Spoločnosť eKomi zaručuje, že systém zákazníckej spätnej väzby eKomi a/alebo súvisiace produkty a služby sú duševným vlastníctvom eKomi a neporušujú práva žiadnej tretej strany.

10.2. ODMIETNUTIE ZÁRUKY. S VÝNIMKOU ZÁRUK, KTORÉ VÝSLOVNE EKOMI POSKYTUJE A TEDA SÚ UVEDENÉ VO VOP, EKOMI NEPOSKYTUJE ŽIADNE INÉ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI VYJADRENÉ, IMPLIKOVANÉ, ŠTATUTÁRNE ALEBO INAK, VRÁTANE BEZ OBMEDZENIA ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI A UPLATNITEĽNOSTI NA KONKRÉTNE POUŽITIE. EKOMI ZÁKAZNÍCKY SYSTÉM SPÄTNEJ VÄZBY JE POSKYTOVANÝ OD EKOMI "TAK AKO JE". EKOMI NEZARUČUJE, ŽE ZÁKAZNÍCKY SYSTÉM SPÄTNEJ VÄZBY BUDE K DISPOZÍCII A PRÍSTUPNÝ VŽDY A BEZ CHÝB. ONESKORENIA ALEBO PRERUŠENIA POKIAĽ IDE O PRÍSTUP ALEBO PRENOS SA MÔŽU OBJAVIŤ AKO DOSLEDOK TECHNICKÝCH OKOLNOSTÍ NAD KTORÝMI NEMÁ EKOMI ŽIADNU KONTROLU.

10.3. Zodpovednosť. eKomi ručí za akúkoľvek škodu spôsobenú ňou alebo jej zamestnancami, ktorá sa stala úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti.

10.4. VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI. V ŽIADNOM PRÍPADE NEBUDE ŽIADNA STRANA ZODPOVEDNÁ TEJ DRUHEJ ZA NÁSLEDNÉ, NEPREDVÍDATEĽNÉ, ZVLÁŠTNE, NEPRIAME, NÁHODNÉ ALEBO REPRESÍVNE, VRÁTANE, BEZ OBMEDZENIA, STRATY ÚDAJOV ALEBO UŠLÝCH ZISKOV VYPLÝVAJÚCICH Z VÝKONU VOP. AKÉKOĽVEK TECHNICKÉ INFORMÁCIE POSKYTOVANÉ EKOMI ALEBO V RÁMCI PORADENSKÝCH SLUŽIEB, KTORÉ NIE SÚ UVEDENÉ V RÁMCI ZMLUVNE VYJADRENÉHO ROZSAHU SLUŽIEB EKOMI, BUDÚ POSKYTOVANÉ ZADARMO A S VYLÚČENÍM AKEJKOĽVEK ZODPOVEDNOSTI. EKOMI NEMÔŽE BYŤ ZODPOVEDNÁ ZA AKÝKOĽVEK POKLES ALEBO STAGNÁCIU PREDAJOV V SÚVISLOSTI S IMPLEMENTÁCIOU ALEBO ZA NEGATÍVNE HODNOTENIA & RECENZIE. SOFTVÉROVÉ CHYBY, AKÉKOĽVEK ZLYHANIE SERVEROV A ICH DÔSLEDKY, KTORÉ SÚ ZAPRÍČINENÉ INŠTALÁCIU EKOMI ZÁKAZNÍCKEHO SYSTÉMU SPÄTNEJ VÄZBY AKO AJ OSTATNÉ POROVNATEĽNÉ NÁSLEDKY SÚ TIEŽ VYLÚČENÉ ZO ZODPOVEDNOSTI. EKOMI NIE JE ZODPOVEDNÁ ZA SLUŽBY ALEBO FUNKCIONALITU PRODUKTOV TRETÍCH STRÁN.

10.5. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI. BEZ OHĽADU NA ČOKOĽVEK, ČO BY BOLO V ROZPORE V ŽIADNOM PRÍPADE, CELKOVÁ KUMULATÍVNA ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI EKOMI (VRÁTANE NÁKLADOV NA NÁHRADU ŠKODY, AK JE AKÁKOĽVEK) NEPREVYŠUJE CELKOVÚ SUMU, KTORÚ SPOLOČNOSŤ VYPLÁCA ALEBO JE VYPLATENÁ (V SÚHRNNEJ VÝŠKE) ZA VÝKON SLUŽIEB, KTORÉ SÚ POKRYTÉ TÝMITO VOP.

10.6. Odškodnenie zo strany spoločnosti. Spoločnosť musí odškodniť, brániť a chrániť eKomi proti všetkým škodám, záväzkom, nákladom a výdavkom (Vrátane odôvodnených poplatkov za právne služby) v súvislosti s akoukoľvek činnosťou, žalobou, nárokom alebo konaním, ktorou hrozí alebo podáva tretia strana proti eKomi vyplývajúc z alebo v súvislosti s akýmkoľvek porušením záväzkov Spoločnosti podľa VO.

10.7. Odškodnenie spoločnosťou eKomi. eKomi musí odškodniť, brániť a chrániť Spoločnosť proti všetkým škodám, záväzkom, nákladom a výdavkom (Vrátane odôvodnených poplatkov za právne služby) v súvislosti s akoukoľvek činnosťou, žalobou, nárokom alebo konaním, ktorou hrozí alebo podáva tretia strana proti Spoločnosti vyplývajúc z alebo v súvislosti so skutočným alebo údajným porušením vyjadrení a záruk spoločnosti eKomi v tejto časti 10.

10.8. Povinnosti odškodnenia uvedené v tejto časti 10 sú podmienené odškodnenou stranou

i. podať okamžité písomné oznámenie o takomto nároku odškodňujúcej strane, ii. poskytujúc primeranú spoluprácu v oblasti obhajoby a všetkých súvisiacich rokovaniach o urovnaní odškodňujúcej strany, a iii. súhlasí že strana poskytujúca náhradu má výhradnú kontrolu nad sporom alebo vyrovnaním takéhoto nároku.

11. Záverečné ustanovenia

11.1. Miesto príslušnosti pre akékoľvek spory vyplývajúce z obchodného vzťahu medzi eKomi a Spoločnosťou je Los Angeles, v Kalifornii.

11.2. Tieto VOP sa riadia zákonmi štátu Kalifornia, bez ohľadu na ustanovenia o konfliktoch/voľbe práva v akejkoľvek jurisdikcii.

11.3. Každé ustanovenie VOP je oddeliteľné od všetkých ostatných ustanovení, a Ak sa jedno alebo viac ustanovení VOP stane alebo sa stáva neplatným, zostávajúce ustanovenia zostanú v plnej platnosti a účinnosti. Ak sa jedna klauzula stane alebo stáva neplatnou, musí sa nahradiť platným ustanovením, ktoré je najbližšie k významu a zámeru neplatného ustanovenia.

11.4. Akékoľvek vyhlásenia a ukončenia týkajúce sa zmluvy sú platné iba v prípade, že sú prijímané v písomnej forme.

11.5. eKomi písomne informuje Spoločnosť o akýchkoľvek zmenách v týchto VOP. Tieto zmeny sú považované za potvrdené Spoločnosťou, ak Spoločnosť nevyjadrí písomný nesúhlas. eKomi bude výslovne informovať spoločnosť o tomto práve nesúhlasiť. Aby účinnosť nesúhlasu bola platná, spoločnosť o tom musí do dvoch týždňov písomne informovať eKomi.